Sansuisha Thailand

Sansuisha Co., Ltd.

Thailand Sansuisha Co., Ltd

CSR

มอบทุนการศึกษาในงานวันเด็ก

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ มูลนิธิอาบู-อาลี

ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงราย

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

มอบทุนการศึกษาในวันเด็ก

ในวันที่ 9 - 12 มกราคม 2562 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

ESG

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า